Vytlačiť
Super User
Návštevy: 3624

1. Poplatky za vystavenie čitateľského preukazu:

Dospelí čitatelia ..................................................................................................... 5 €

Deti do 15 rokov .................................................................................................... 1 €

Študenti od 16 do 24 rokov                                                                                           

(študenti VŠ po predložení platného dokumentu o štúdiu)................................. 2,50 €

Dôchodcovia nad 65 rokov................................................................................. 2,50 €

Držitelia preukazu ZŤP .................................................................................... zdarma

Kolektívni používatelia............................................................................................. 5 €

Jednorazový poplatok za využitie prezenčných služieb knižnice.............................. 1 €

 

2. Poplatky za používanie niektorých služieb knižnice

Rezervácia knižničného dokumentu................................................................... 0,50 €

 

3. Medziknižničné výpožičné služby

Manipulačný poplatok za MVS:
Knihy....................................................................................................................... 2 €

Papierová kópia článku....................................1,-€ + poplatok za reprografické služby


Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby:

výpožička originálu dokumentu: 

z ČR .....................................................................................................................6,50€

z Národní knihovny Praha...................................................................................11,60€

z Európy.................................................................................................................17,-€

z Veľkej Británie.....................................................................................................27,-€


vyhotovenie papierovej kópie:


z ČR...................................................................1 strana A4.................................0,20€
z Národní knihovny Praha .................................do 40 strán.................................9,60€
zo zahraničných knižníc...................do 40 strán......................5,50€

 

4.Reprografické služby

Kopírovanie

1 strana A4.......................................................................................................... 0,10 €

1 strana A3........................................................................................................... 0,20 €


Výstup z PC
1 strana A4........................................................................................................... 0,10 €

1 strana A3........................................................................................................... 0,20 €

 

Scanovanie

1 strana..................................................................................................................0,10€

 

5.Poplatky za porušenie knižničného a výpožičného poriadku

Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu...................... 1 €

deti do 15 rokov...................................................................................................... 0,50 €

 

6. Upomienky

Používateľ hradí poplatky za všetky upomienky, na ktoré vznikol knižnici nárok z dôvodu oneskoreného vrátenia vypožičaného dokumentu.

Ak používateľ nedodrží výpožičnú lehotu stanovenú knižničným a výpožičným poriadkom, knižnica stanoví nasledovné sankcie:

 

                                                             Dospelí a mládež                Deti do 15 rokov

 upozorňujúce sms:                                zdarma                             zdarma 

prvá upomienka:                                   1,00€                                 0,50€

druhá upomienka:                                 2,50€                                 1,00€

tretia upomienka:                                  3,50€                                 1,50€

riaditeľská upomienka:                           5,00€                                 5,00€ 

Výška poplatku za upomienky sa spočítava podľa počtu upomienok.